Books by Schaffer, Simon

Click here to compile your own catalogue by any combination of subject terms.
        
Schaffer, Simon
Wetenschap is Cultuur.  £18.00 
Schaffer, Simon
Liweitan yu kong qi beng pu: Huobusi, Boyier yu shi yan sheng huo.  £36.00 
Schaffer, Simon
Trabajos de Cristal: Ensayo de Historia de la Ciencia, 1650 - 1900.  £18.00